آموزش بازی کاریوکا (Carioca)

آموزش بازی کاریوکا (Carioca)

آموزش بازی کاریوکا «Carioca»

ادواردو والکارسل می‌نویسد کـه در آرژانتین بازی مشابهی بـه نام کاریوکا انجام می شود. تفاوت هاي‌ بین Carioca و Loba آمریکای مرکزی در انتهای این صفحه توضیح داده شده اسـت . همچنین یک بازی متفاوت بـه نام Loba وجوددارد کـه در آرژانتین انجام می شود. این دریک صفحه جداگانه توضیح داده شده اسـت .آموزش بازی کاریوکا «Carioca» را دراین پست مطالعه کنید.

 

بازیکنان و کارت ها

لوبای آمریکای مرکزی بـه دو دسته 52 کارتی معمولی بـه اضافه 4 جوکر نیاز دارد کـه در مجموع 108 کارت می‌سازد. طبق معمولً با 2 تا 4 بازیکن بازی می شود، اما میتوان با 5 بازیکن نیز بازی کرد.

 

مقررات

سه نفر
سه کارت – یعنی سه کارت دریک رتبه، مانند سه هشت. این سه کارت لازم نیست کـه از لباس هاي‌ مختلف می شود، بنابر این برای مثال بیل9- قلب9- قلب9 سه نفر معتبر اسـت.

 

پله ها

چهار کارت بـه ترتیب – مانند الماس4- الماس5- الماس6- الماس7 – مانند استریت فلاش در پوکر، اما با چهار کارت، نه پنج کارت.

 

تک خال را می‌توان شمارش بالا و یا پایین، در انتخاب بازیکن – بنابر این باشگاهی- باشگاهQ- باشگاهK-باشگاه و قلبالف قلب2- قلب3- قلب4 هردو escaleras معتبر هستند. آس میتوانید هردو بالا و پایین می شود در یک‌بار، بـه طوری بیلK- بیلالف بیل2- بیل3 معتبر نیست.

آموزش بازی کاریوکا «Carioca»

خلاصه

لوبا یکسری شش دور اسـت. در هر دور، بازیکنان تلاش میکنند تا از شر تمام کارت‌هاي‌ خود خلاص شوند، و زمانی کـه یکی از بازیکنان اینکار را مدیریت کرد، دور بـه اتمام میرسد.

 

سایر بازیکنان بر اساس جمع کردن امتیاز کارت هاي‌ باقیمانده در دستشان، جریمه اي دریافت می کنند. بازیکنی کـه کمترین امتیاز را در پایان شش دور کسب کند، برنده کلی اسـت.

 

چگونه یک دور بازی کنیم

نخستین فروشنده بـه صورت تصادفی انتخاب می شود. معامله و بازی در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت انجام می شود، بنابر این راند بعدی توسط بازیکن سمت راست فروشنده برای دور فعلی انجام می شود.

 

بـه هر بازیکن یازده کارت داده می شود. کارت بعدی رو بـه بالا روی میز قرار میگیرد تا انبوه دور ریختنی شروع شود و باقیمانده کارت هاي‌ پخش نشده بـه صورت رو بـه پایین درکنار ان قرار می‌گیرد. این شمع قرعه کشی اسـت.

 

بازی با بازیکن سمت راست فروشنده شروع می شود و بازیکنان بـه نوبت بـه ترتیب خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت قرار میگیرند. نوبت یک بازیکن از سه بخش تشکیل شده اسـت:

 

کشیدن یک کارت:

بازیکن باید کارت بالایی را روی شمع دور انداخته یا کارت بالایی را روی شمع قرعه کشی بکشد.

 

گذاشتن کارت ها:

این اختیاری اسـت ودر زیر توضیح داده شده اسـت.دور انداختن یک کارت از دستش بـه شمع دور انداختن.

 

گذاشتن کارت ها

هدف این اسـت کـه همه ی کارت ها را از دست خود خلاص کنید، و این تنها با کنار گذاشتن کارت ها «کـه گاهی اوقات بـه ان ادغام می‌گویند» می‌تواند بـه دست آید . برای این کـه اصلاً مجاز بـه کنار گذاشتن هر کارتی باشید، ابتدا باید ترکیب مورد نیاز برای دور بازی را در دست خود جمع کنید. این قرارداد نامیده می شود ودر هر دور پی در پی دشوارتر می شود. قراردادها عبارتند از:

 

دور 1 – از «دو» سه گانه «6 کارت»
دور 2 – یک «یک» نردبان، سه گانه «7 کارت»
دور 3 – دو پله «8 کارت»
دور 4 – سه «سه» سه نفر «9 کارت»
دور 5 – دو سه نفره یک نردبان «10 کارت»
دور 6 – دو پله سه نفره «11 کارت»

 

وقتی یک بازیکن ترکیب کاملی از کارت هاي‌ مورد نیاز برای ان دور را داشته باشد، ممکن اسـت آن ها را بـه صورت رو بـه بالا روی میز جلوی خودش بگذارد. توجه داشته باشید کـه او وادار نیست بـه محض این کـه بتواند اینکار را انجام دهد – او میتواند درصورت تمایل تا نوبت بعدی صبر کند.

آموزش بازی کاریوکا «Carioca»

آموزش بازی کاریوکا «Carioca»

همچنین، او باید مجموعه کاملی از کارت ها را قبل از زمین گذاشتن داشته باشد. بـه عنوان مثال، در دور اول، او ممکن اسـت فقط یک سه نفر را از بین نبرد – او باید دو نفر را بـه طور هم زمان کنار بگذارد.

 

هنگام کنار گذاشتن ترکیب مورد نیاز برای راند، بازیکن ممکن اسـت هیچ کارت اضافی رابا آن ها دراین نوبت زمین نگذارد – مجموعه باید دقیقاً مطابق با راند باشد. کارت هاي‌ اضافی را می‌توان در نوبت هاي‌ بعدی اضافه کرد.

 

در همه ی دور بـه جز آخرین دور، پس از این کـه بازیکن قرارداد اولیه خودرا فسخ کرد، بازی طبق معمول بـه سمت راست ادامه می‌یابد. «اما در دور آخر، نخستین بازیکنی کـه زمین را زمین می گذارد، از شر تمام کارت هاي‌ در دست خلاص می شود ؛ بنابر این ان دور بـه اتمام می رسد.»

 

هنگامی کـه بازیکن قرارداد اولیه را برای راند کنار گذاشت، در نوبت‌هاي‌ بعدی بـه او اجازه داده میشود کـه کارت‌هایي را از دست خود کنار بگذارد تا هر سه‌گانه یا اسکالری را کـه از قبل روی میز وجوددارد – خود یا دیگران – گسترش دهد.

آموزش بازی کاریوکا «Carioca»

یک سه نفر را میتوان با بازی کردن کارت هاي‌ دیگر با همان رتبه افزایش داد و یک اسکالر را می‌توان با افزودن کارت هایي بـه هردو انتهای دنباله افزایش داد.

 

یک آس می‌تواند بالا یا پایین حساب شود، اما نه هردو دریک زمان. از نظر تئوری میتوان دنباله اي با آس در هردو انتها داشت: A-2-3-4-5-6-7-8-9-10-JQKA ؛ کـه آس اول کم و دوم بالا باشد.

 

برای مثال، اگر یک گروه سه نفره از بیل4- قلب4- الماس4 بر روی میز اسـت، یک بازیکن ممکن اسـت یک یا چهار دست و پا بـه پشته اضافه کنید. یا اگر کسی اسکالرا الماس3- الماس4- الماس5- الماس6 را گذاشته باشد ؛ می‌تواند الماس2 یا الماس7 را بـه اسکالر اضافه کند.

 

بازیکنی کـه قرارداد اولیه خودرا برای راند فسخ کرده اسـت، مجاز نیست در نوبت‌هاي‌ بعدی هیچ سه‌گانه یا اسکالر جدیدی را کنار بگذارد. پس از قرارداد اولیه، کارت‌هاي‌ بیشتر تنها با افزودن بـه سه‌گانه‌ها و اسکالرراهای موجود حذف میشوند.

 

او ممکن اسـت هر تعداد کارت را کـه بخواهد در نوبت خود اضافه کند، اما وادار نمی‌شود فقط بـه این دلیل کـه کارت ها مناسب هستند بازی کند.

 

بـه یاد داشته باشید، در هر نوبت، او همان‌ گونه باید با کشیدن یک کارت جدید از هردو دسته شروع کند و نوبت خودرا با دور انداختن یک کارت بـه اتمام برساند.

آموزش بازی کاریوکا «Carioca»

گلزنی

هنگامی کـه هر بازیکنی از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص شد، دور بـه اتمام می رسد. هر یک از بازیکنان دیگر باید ارزش تمام کارت هاي‌ باقیمانده در دستان خودرا جمع کند. مجموع هر بازیکن امتیاز او برای ان دست اسـت و بـه امتیاز تجمعی قبلی او اضافه می شود.

 

تعداد کارت ها به شرح زیر است:

کارت هاي‌ اعداد ارزش اسمی خودرا بر حسب امتیاز دارند.
جک = 11 امتیاز
ملکه = 12 امتیاز
سلطان = 13 امتیاز
آس = 14 امتیاز
جوکر = 25 امتیاز

 

جوکرها

جوکرها وحشی هستند! با این حال، شـما فقط میتوانید از یک جوکر در هر اسکالر یا سه نفر در پایان قرارداد اولیه خود استفاده کنید. اسـت کـه، در دور دوم، شـما می‌توانید از پایین قرار داده Joker- الماس4- الماس5- الماس6 و Joker- قلب7- بیل7 ؛ اما، شـما نمی‌توانید بـه پایین قرار داده بذله گو-Joker- الماس5- الماس6 و قلب7- بیل7- باشگاه7 .

 

در بازی بعدی «یعنی پس از کنار گذاشتن قرارداد اولیه»؛ میتوانید هر تعداد جوکر را دریک اسکالر یا سه نفر کـه می‌خواهید کنار بگذارید.

 

یک جوکر در پایان یک اسکالر ممکن اسـت از نظر ارزش تغییر کند. این اسـت کـه، اگر escalera اسـت Joker- الماس4- الماس5- الماس6 ؛ شـما می‌توانید پهلو الماس3 بین بذله گو و الماس4 ؛ ساخت را بذله گو در ارزش الماس2 ؛ و یا شـما میتواند یک واقعی اضافه الماس2 ؛ ترک بذله گو بـه نمایندگی الماس3 .

 

شـما نمیتوانید ارزش جوکری را کـه در وسط اسکالر قرار دارد تغییر دهید. این اسـت کـه، اگر escalera اسـت الماس3-Joker- الماس5- الماس6 ؛ شـما میتوانید یک کارت را پهلو در اسـت. از آنجایی کـه ان جوکر در انتهای اسکالر نیست، نمیتوانید ارزش ان را تغییر دهید. همچنین نمی‌توانید جوکر را از یک سر اسکالر بـه سر دیگر حرکت دهید.

 

اگر بازیکنی بیل9- بیل10- بیلJ-Joker را بگذارد ؛ نمی‌توانید بیل7 را اضافه کنید ؛ و جوکر را بـه عنوان بیل8 بشمارید، زیرا جوکر در ابتدا در انتهای بالای سکانس پخش می شد. با این حال، اضافه کردن بیل8 ؛ بیلQ یا K قانونی استبیل

 

تغییرات

بازیکنان ممکن اسـت قبل از شروع بازی توافق کنند کـه جوکرها بـه جای 25 امتیاز 50 امتیاز داشته باشند.بازیکنان ممکن اسـت توافق کنند کـه جک ها، ملکه ها، کینگ ها و آس ها را در ده امتیاز هر کدام ارزش گذاری کنند. این باعث می شود شمارش سریع تر شود.

 

از ریو

بازی کاریوکا کـه در آرژانتین انجام می شود شبیه بـه لوبای آمریکای مرکزی اسـت. تفاوت اصلی این اسـت کـه کاریوکا بـه جای شش دور، هفت راند دارد. قرارداد در دور هفتم سه اسکالر اسـت .

 

از آنجایی کـه برای سه اسکالر بـه دوازده کارت نیاز دارید، برای ان دور بـه هر بازیکن دوازده کارت داده می شود. دراین دور آخر، نخستین بازیکنی کـه زمین می گذارد باید از شر تمام کارت‌هاي‌ خود خلاص شود.

 

جوکر موجود در هر مکانی در اسکالر ممکن اسـت جای گزین شود و بـه مکان دیگری در همان اسکالر منتقل شود. بـه عنوان مثال، دریک اسکالر کـه از 2-3-Joker-5 تشکیل شده اسـت ؛ جوکر ممکن اسـت با یک 4 جای گزین شود و بـه هردو طرف منتقل شود.

 

تفاوت دیگر امتیازهای اختصاص داده شده بـه کارت ها اسـت. در Carioca جوکرها 50 امتیاز، آس ها 20 و جک ها، ملکه ها و کینگ ها 10 هستند. بقیه کارت ها ارزش اسمی خودرا در امتیاز دارند.کاریوکا در شیلی نیز بازی می شود.

 

آلونسو تاپیا از دو نسخه زیر کـه در آنجا پخش می شود بـه من می‌گوید:

دور نهایی را میتوان برای “اسکالرا رئال” «پلکان سلطنتی» بازی کرد. این بدان معناست کـه بازیکن باید تمام 13 کارت یک لباس را بـه جای 3 اسکالر جمع کند.

 

البته برای تکمیل این بازی نباید بیش از 4 بازیکن وجود داشته باشد وگرنه بی پایان خواهد بود.امکان جایگزینی جوکر در وسط اسکالر یک قانون اختیاری اسـت. می‌تواند در بازی گنجانده شود یا نباشد.

 

ورزش کاریوکا چیست؟

کاریوکا یک تمرین تمام بدن یا تمرین گرم کردن پویا برای التیام حرکت پا و عملکرد قلبی عروقی اسـت. حرکت این مته دویدن جانبی شبیه یک تمرین حرکتی جانبی اسـت، اما گاهی اوقات میتواند شامل یک مرحله متقاطع “زانو بلند” نیز باشد.

 

اگر چه تمرین کاریوکا مانند اسکات یا لانژهای سنتی قدرت بدنی را التیام نمی بخشد، اما میتواند بـه ورزشکار کمک کند چابکی و سرعت خودرا افزایش دهد. انجام صحیح تمرین کاریوکا علاوه بر چندین ماهیچه در قسمت فوقانی بدن شـما، عضلات سرینی، همسترینگ، و عضلات لگن را فعال می کند.

 

گام متقاطع کاریوکا، گروه‌هاي‌ ماهیچه‌اي مرکزی کمر و کشنده‌هاي‌ داخلی «عضلات شکم» را وادار می کند تا هنگام چرخش و چرخش در جهت جانبی، ثبات خودرا حفظ کنند.

 

ورزش هایی که معمولاً تمرینات کاریوکا را انجام می دهند

هر ورزشی کـه نیاز بـه تغییرات سریع جهت یا حرکت جانبی دارد، میتواند از این تمرین بـه عنوان یک تمرین کششی پویا یا حتی بـه عنوان یک فعالیت پلایومتریک استفاده کند، اگر حرکات جانبی انفجاری را اضافه کند.

 

بـه عنوان مثال، ورزشکاران بسکتبال، فوتبال، فوتبال، یا دو و می‌دانی همگی می‌توانند از انعطاف و قدرتی کـه این تمرین نیاز دارد و تقویت می کند بهره مند شوند.

 

ورزشکاران در سطوح بالاتر بازی کـه قبلاً دراین تمرین مهارت دارند، میتوانند یک نردبان چابکی «نوعی تمرین تناوبی با شدت بالا یا HIIT» را برای ارتقای فرم مناسب معرفی کنند یا تمرین رابا دمبل برای افزایش مقاومت و افزایش بیشتر انجام دهند. بـه چالش کشیدن ودر نهایت تقویت عضلات مرکزی و حس تعادل آن ها.

 

نحوه انجام دریل کاریوکا

این دستورالعمل هاي‌ گام بـه گام را دنبال نمایید تا بـه درستی یک تمرین کاردیو کاریوکا را بـه سمت چپ انجام دهید. ابتدا بـه آرامی شروع کنید تا فرم مناسب را ایجاد کنید، سپس با پیشرفت سرعت خودرا افزایش دهید. همانگونه کـه با حرکات آشنا شدید، می‌توانید جهت را تغییر دهید.

 

در جهت حرکت بـه پهلو بایستید . یک خط خیالی را روی زمین تصور کنید کـه جهت حرکت مورد نظر شـما را نشان می‌دهد. موضع خودرا بچرخانید تا بدن شـما عمود بر خط باشد.

 

خودتان را طوری قرار دهید کـه هردو پا روی این خط شروع قرار بگیرند. مطمئن شوید کـه وضعیت ورزشی خودرا با پاهای خود بـه اندازه شانه هاي‌ خود باز کرده‌اید. برای سفر بـه سمت چپ آماده شوید.

 

پای راست خودرا روی پای چپ خود رد کنید . وزن خودرا روی توپ هاي‌ پای خود نگه دارید تا بهار بیشتری در گام هاي‌ خود داشته باشید و عضلات شکم خودرا برای تثبیت هسته بدن و حفظ وضعیت عمودی در قسمت بالایی بدن خود بـه کار بگیرید.

 

با پای راست خود در سراسر بدن و روی پای چپ خود قدم بگذارید و اجازه دهید باسن شـما نیز بـه سمت چپ باز شود. در این جا، پاهای شـما در حالت ضربدری قراردارند.

آموزش بازی کاریوکا «Carioca»

با پای چپ قدم بردارید تا پاهایتان را روی هم باز کنید . برای از بین بردن خود، با پای چپ بـه سمت چپ قدم بردارید در حالی کـه پای راست خودرا کاشته نگه دارید. پاهای شـما دیگر نباید روی هم باشد.

 

پای راست خودرا پشت سرخود ضرب کنید. اکنون در حالی کـه پای چپ خودرا کاشته اید، با پای راست خود در پشت بدن خود قدم بگذارید. پاهای شـما دوباره روی هم قرار خواهند گرفت. اینبار باید اجازه دهید باسن شـما بـه سمت راست باز شود.

 

دوباره با پای چپ خود قدم بردارید تا بـه حالت اولیه برگردید . با پای راست خود تماس خودرا با زمین حفظ کنید و با پای چپ بـه سمت چپ قدم بردارید. اینکار پاهای شـما را باز می کند و شـما را بـه حالت اولیه باز می گرداند. هدف از تمرین کاریوکا این اسـت کـه مراحل را چندین بار بـه صورت زنجیره اي انجام دهید.

 

مراحل دو تا پنج را هر چند بار کـه مایلید تکرار کنید تا تمرین را از این نقطه ادامه دهید. وقتی با حرکات احساس اسانی کردید، میتوانید با معکوس کردن مراحل بـه سمت راست حرکت کنید.

 

ریتم و تعادل خودرا حفظ کنید . بازوهای خودرا در نوسانات متناوب مانند هنگام دویدن پمپ کنید. این حرکت بالای بدن باعث افزایش حرکت مایع و انتقال از یک مرحله بـه مرحله بعدی می شود. هرچه بیشتر تمرین کنید.

 

این تمرین بیشتر میتواند بـه شـما در تقویت حافظه عضلانی و سرعت حرکت پا کمک کند. وقتی آماده شدید، این تمرین را در تمرینات نردبان چابکی بگنجانید .

آموزش بازی کاریوکا «Carioca»

چگونه ایمن ورزش کنیم و از آسیب دوری کنیم

اگر وضعیت سلامتی قبلی یا از قبل وجود داشته اسـت، قبل از شروع یک برنامه ورزشی با دکتر خود مشورت کنید. تکنیک تمرین مناسب برای خاطرجمعی از ایمنی و اثربخشی یک برنامه ورزشی ضروری اسـت، اما ممکن اسـت لازم باشد هر تمرین را برای دستیابی بـه نتایج مطلوب بر اساس نیازهای فردی خود تغییر دهید.

 

همیشه وزنه اي را انتخاب کنید کـه بـه شـما امکان می‌دهد نظارت کامل بدن خودرا در طول حرکت داشته باشید. هنگام انجام هر تمرینی، بـه بدن خود توجه زیادی داشته باشید ودر صورت مشاهده درد یا ناراحتی بلافاصله ان را متوقف کنید.

 

بـه منظور مشاهده پیشرفت مداوم و افزایش قدرت بدن، گرم کردن مناسب، استراحت و تغذیه را در برنامه ورزشی خود بگنجانید. نتایج شـما در نهایت بر اساس توانایی شـما برای ریکاوری کافی از تمریناتتان خواهد بود. قبل از تمرین همان گروه هاي‌ عضلانی، بیست و چهار تا چهل و هشت ساعت استراحت کنید تا امکان ریکاوری کافی فراهم شود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *